Search form

Galatians 5:21

21Ngambalaka mankumanku wudumbikanyi yingkanyi nangangi yaji, marda ngaraykanyi kamukamu, marda jarrkanyi kaja barnyi baki mama. Nani ngambalaka mankumanku yurrngumba, jaliyi ngambala miku ngayangayijba Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Ngayi karu narrinya waluwa, baki mili ngayu karungka narrinya, jaliyi ngambalaka mankumanku nani, jaliyi ngambala yabimba balki yaji nani, baki miku ngambaliyi jungku yalundu, nanamukunyina jala lalanba yalunya yurrngumba Kudwanyi. Miku nyuliyi lalanbawarr ngambalangi, jaliyi ngambala yabimba balki yaji nani. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index