Search form

Galatians 5:23

23Nani barri jangambala jungku, jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu. Baki jangambala mili jungku nayi barri. Jangambala miku nulijba jungunkanyi mambuka yingkamukuyngka. Jangambala mirnarrijba muwa nanankanyi jala ngambalangi mambuka. Jangambala mirnarrijba muwa yingkamukuyngka jala yalu wudumba yaji. Jangambala miku yabimba nanda jala ngambalangi mankanyi nulijba yabimbikanyi yaji. Nani ngambala jungku, jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu kurduluna. Baki mikukimi yingkawanyi yuwawanyi kurrkunba ngambalanya jungunkanyi kunyba nani. Jalija ngambala jungku kunyba nani yurrngumba, baki jangambala jungku kunyba bukambijuyngka yuwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index