Search form

Galatians 5:25

25Jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu kurduluna, baki duja ngambala jungku wankan barrinani nanda buyingkinyi nganinyi. Baki marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nyulu karu ngambalanya yabimbikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nyulu karu ngambalanya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index