Search form

Galatians 5:5

5Ngala nurru barri, nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nurrunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda nurrungi, kuyungangi nurru nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki wajbangangi nurrunya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Nanankardi nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nurrunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index