Search form

Galatians 5:6

6Bukamba ngambala, Jumuku marda nanamuku jala miku Jumuku, bukamba ngambala, nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr. Yuku barri yingkamuku ngambala kaburrwaburr, ngala kudiyamuku ngambala miku yalimi kaburrwaburr. Yuku nanda. Ngala miku ngambalimi jungku yinini yinini nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku. Bukamba ngambala nyulu bababanyamba ngambalanya, kudiya jala kaburrwaburr, baki kudiya jala miku kaburrwaburr. Bukamba ngambala nyulu bababanyamba ngambalanya jaliyi ngambala kuyu nangangi duja jangkurr. Nanankardi barri ngambala maruka muwa nangangi, baki ngambala maruka muwa yalungi yingkamukuyngka, marukangangi nyulu muwa ngambalangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index