Search form

Galatians 6:12

12Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu nulijba narringi jungunkanyi kaburrwaburr. Yalu nulijbangka yingkamukuyngka, yalungka mankumankunkanyi yalungi milidimbawarrayngka, yalu jirrinyimuku nganinyimuku barrinani mambukamuku. Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu yanyba barrinani jirrinyi nganinyimuku, ngala miku. Ngawamba yalungka mankumanku yalunginkanyi mankankanyi. Miku yalimi milidimba bukamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku yalimi milidimba bukamba duja jangkurr nangangi. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana, baki wankambayi mili Kudwanyi. Miku yalimi milidimba bukamba nangangi jangkurr. Ngala marralangka yalu nanamukuyngka Jumukuyngka jala yalu durrijba bukamba nanda yuwa Musiskanyi. Marralangka yalungi kudanyu. Yiningki jayalu Jumukunyi yabimba kiji yalungi, jaliyi yalu milidimba duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Mankumanku yalungka, jaliyi yalu milidimba jangkurranyi yarriykanyi kaburrwaburr, baki yiningki Jumukunyi, miku yaliyi yabimba kiji yalungi, miku yaliyi linjumba yalunya. Marralangka yalu kijinyi, baki nanankardi yalu milidimba jangkurranyi yarriykanyi kaburrwaburr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index