Search form

Galatians 6:13

13Nanamuku Jumuku jala yabimba kaburrwaburr, miku yalimi ngayangayijba bukamba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Miku. Ngala yalu nulijba narringi jungunkanyi kaburrwaburr, baki jayalunjalu karu narringi, narri kaburrwaburr, yalungingangi, yabimba narri nanda jala yalu jirrinybayi narrinya yabimbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index