Search form

Galatians 6:14

14Ngala ngayu barri Bul, miku ngayimi karu yalunya nanankanyi jali ngayu yabimba. Miku. Ngala ngayu nulijba karunkanyi yalunya nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Jangayu karu yalunya bukambiju nangangi. Janyba nangki Jisus Krayis wabangkarra kurndana, baki nanankardi barri janyulu wankamba ngambalanya mili Kudwanyi, jungunkanyi nangandu yurrngumba. Nani barri jangayu karu yalunya. Ngawamba nanankanyi yajinyi jirriyngkanyi ngaki, mikuyaji yingkanyi. Baki ngayu nulijbangka yabimbikanyi ngawamba nanda jala nyulu jirrinyba. Miku yingkanyi yajinyi ngayimi nulijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index