Search form

Galatians 6:16

16Jala narri jungku nani, jala narri durrijba nangangi yurlurrmba yuwa yurrngumba, baki janarri jungku mardumardu muwa yurrngumba. Janarri jungku mardumardu muwa, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi marda Kudwanyi. Janyulu manjamanjamba narringi balki yaji. Janyulu yabimba nayinda yaji narringi baki yalungi, bukambijuyngka nanganginmukuyngka jandanyimukuyngka Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index