Search form

Galatians 6:2

2Marda narringkimi yabimba yajinyi. Jaliyi yingamali narringi, jaliyi nyulu jungku kijiyudi, baki marda narrimi mankumankuwa nanda kiji nangangi. Marda narrimi kandimba nanda kijiyudi. Jaliyi narri kandimba yingka nani, baki janarri ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index