Search form

Galatians 6:4

4Ngala mardakimi nangka nganinyi mankumanku, marda nangkimi kudanyu mankumanku nanankanyi jala nyulu yabimba, yinini kunyba yaji, yinini balki yaji. Jaliyi nyulu jingkijba, nyuli yabimba kunyba yaji, baki marda nyulimi mirnarrijba muwa nanankanyi yajinyi. Ngala marda nangkimi miku barrarrakijba nanganginkanyi yajinyi. Marda nangkimi miku mankumanku nanganginkanyi kunybanyi yajinyi, baki yanyba, “Nanangini yingkawanyi, yiningki nyuli yabimba kunyba yaji, ngala ngayu barri, ngayu yabimbayi kunybamirra yaji.” Marda nangkimi miku barrarrakijba nani, ngala marda nyulimi mirnarrijba muwa nanankanyi kunybanyi yajinyi jali nyulu yabimba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index