Search form

Hebrews 1:2

2Ngala nanijba barri manjijbayi nangangi jandanyi Kudwanyi, nyulu karunki ngambalanya nanganginkanyi jangkurranyi. Yi. Nyulu manjijbayi nanganginmirra jandanyi Jisus Krayis, karunki ngambalanya nanganginkanyi jangkurranyi. Wabula barri, kamambarra, jali mikuyaji yajinyi, baki karuyi nangangi jandanyi Kudwanyi, nyulu yabimbiji bukamba yaji, nyulu yabimbiji laliji baki jamba, baki wabuda, marda yaji bukamba. Karu nyuli nangangi jandanyi yabimbiji bukamba yaji, baki yabimbayi yaji nanganginyi jandanyiwanyi. Baki baku barri juju manjijbayi nangangi jandanyi wayka jambarri, nyulu karunki ngambalanya nanganginkanyi jangkurranyi. Baki mili barri baku juju janyulu yarrijba nangangi jandanyi wirimalaru bukambijuyngka yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index