Search form

Hebrews 1:5

5Yanybayi Kud kunyba jangkurr nanganginkanyi jandayngkanyi. Yanyba nyuli nayi barri, “Ninji barri, ninji ngaki jandanyi. Baki ngayu nganyi nijanganjinyi yurrngumba barri.” Barriwa. Baki yingka jangkurr yanybayi Kud nanganginkanyi jandayngkanyi. Yanyba nyuli nayi barri, “Yurrngumba barri jangayu nangangi nijanganjinyi. Yurrngumba barri janyulu ngakinmirra jandanyi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud nanganginkanyi jandayngkanyi. Ngala miku nyuliyanyi yanyba nani barri yalungi Yanjilmukuyngka. Miku nyuliyanyi yanyba yalungi nani barri, mikungangi yalu walkurra barrinani nangangi jandanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index