Search form

Hebrews 1:6

6Baki mili yanybayi Kud nayi barri, “Bukambijunyi ngakinmukunyi Yanjilmukunyi, marda yalimi wajba ngaki jandanyi yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Marda yalimi yanyba mududu nangangi. Marda yalimi brijba nangangi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud. Jalija mili manjijba nanganginmirra jandanyi Kudwanyi, jalija nyulu mili jungku wayka jambana, baki nani barri marda yalimi yabimba yaji nangangi Yanjilmukunyi. Nani barri marda yalimi yabimba yaji nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index