Search form

Hebrews 1:7

7Ngala miku yaliyanyi Yanjilmuku barrinani nangangi jandanyi. Miku yaliyanyi. Jali yanyba Kud yalungi nanganginmukuyngka Yanjilmukuyngka, baki yanyba nyuli yingka jangkurr yalungi. Nayi nyuli yanyba jangkurr, “Nanginmuku Yanjilmuku, yalu wakiwarrmuku ngaki. Yalu walkurramuku Yanjilmuku, ngala yalu wakiwarrmuku ngaki. Yalu barrinani yunkurr. Yalu barrinani jangu. Yuku yalu yabimba ngiruka yaji Yanjilmukunyi. Yuku yalu yabimba ngiruka yaji barrinani yabimbaka ngiruka yaji yunkurrwanyi baki janguwanyi. Nani barri yuku yalu yabimba ngiruka yaji, ngala yalu wakiwarrmuku ngaki.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud yalungi Yanjilmukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index