Search form

Hebrews 1:9

9Ninji barri mirnarrijbangka muwa, jala yalu yabimbaka ngawamba kunyba yaji, ngala ninji nginduka muwa, jala yalu yabimbaka balki yaji. Ninji ngirrangka nanda balki yaji jala yalu yabimbaka. Nani barri ninji yurlurrmba mambuka yalungi. Baki nanankardi barri wabula waluwa ninya yarrijbayi wirimalaru yalungi bukambijuyngka. Miku ngayiyanyi yarrijba yingka wirimalaru, waluwa nganyi. Ngawamba ninya yarrijbayi wirimalaru. Ninya yarrijbayi mambuka bukambijuyngka yalungi, nganinyimukuyngka, jibarrimukuyngka baki Yanjilmukuyngka. Baki ninji barri mili walkurra bukambijuyngka yalungi.” Barriwa. Nani barri yanybayi Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index