Search form

Hebrews 10:1

1Nanangini yuwawanyi jali wajba Musis Kudwanyi, nanangini yuwawanyi minimbayi yalunya ngawamba bijalanyi yajinyi nanganginkanyi Kudkanyi. Mikukiyanyi minimba yalunya bukambijuyngka yajinyi, jalija yabimba Kudwanyi baku barri. Nayinda barri yaji yabimbayi baku barri Kudwanyi. Nyuli manjijba nangangi jandanyi Jisus Krayis wayka jambarri, janybikanyi nangka ngambalangi. Mikukiyanyi minimba yalunya nanangini waluwinyiwanyi yuwawanyi bukambijuyngka yajinyi nanganginkanyi Kudkanyi. Ngawamba bijalanyi nanganginkanyi yajinyi. Nanamuku Jumuku yalili jilajba yalunginkurri walkurrayngkurri jurjyurri yurrngumba barri, jali nangka bukamba janja yingkana murrkana, baki baku mili yingkana murrkana, baki baku mili yingkana murrkana. Yalili jilajba yurrngumba nani barri, waykanyi Kud barnyinyi. Yalu jingkijbayi, yali jungku balki nangangi Kudkanyi, yali yabimba balki yaji nangangi, baki nanankardi barri yali wajba Kud barnyinyi. Ngala mikuwali nanangini barnyiwanyi yabimba yalunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index