Search form

Hebrews 10:12

12Ngala Jisus Krayis barri, ngawamba barndaykamba nangki wajba mankanyi, yalu kurdanbikanyi. Ngawamba barndaykamba barri. Baki nanankardi barri manjamanjambaka ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Nyulu manjamanjambaka bukambijuyngka ngambalangi balki yaji, nanda balki jala ngambala yabimba nanijba, baki baku barri. Nyulu manjamanjambaka ngambalangi balki yaji yurrngumba barri, janybangangi nangki Jisus Krayis barndaykamba ngambalangi barri. Nanijba barri nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index