Search form

Hebrews 10:14

14Kurdanba yali Jisus Krayis. Wajba nangki Jisus Krayis mankanyi nangandurri Kudyurri, baki yali kurdanba. Baki nanankardi barri yuku ngambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngambala jungkuka likalika kurdulu nangangi Kudkanyi, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Nanijba barri nyulu manjamanjambaka nanda balki yaji ngambalangi, jala ngambala durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki jangambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index