Search form

Hebrews 10:18

18Nani barri yanybayi Kud. Janyulu manjamanjamba ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalangi. Nanankardi barri marda yalimi miku mili wajba Kud barnyinyi. Marda yalimi miku mili kurdanba barnyi nangangi Kudkanyi. Janyba nangki Jisus Krayis yalungi marda. Yuku nyulu manjamanjambaka yalungi balki yaji marda. Barriwa barri bukamba nanda yuwa, yalu waykanyi Kud barnyinyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa barri, bukamba nanda yuwa nanijba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index