Search form

Hebrews 10:23

23Ngambala jingkijbangka nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, duja barri nanda nangangi jangkurr. Miku nyuliyi jujamba yaji Kudwanyi. Miku. Jali wajba ngambalanya Kudwanyi nanankanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi, miku nangkiyi yangkalambikanyi, jali ngambalanya wajba nanankanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi, baki yanybayi Kud, janyulu yabimba yaji ngambalangi. Ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba. Marda ngambalimi mankuwa nangangi jangkurr yurrngumba barri. Marda ngambalimi marrimba nangangi jangkurr ngamanginyina kurduluna yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index