Search form

Hebrews 10:25

25Jalannga barri jalili narri jungku Krisjinmuku, bakili narri jilajba jungunki malumba. Narrili malumba jungku yanybikanyi narringka nangangi Kudkanyi. Nani barri kudiyanymuku yuwajiwa narri jungku nanaba yajina, ngala kudiyanymuku, miku narrimi mili malumba jungku nani barri, yanybikanyi narringka nangangi. Marda ngambalimi malumba jungku yurrngumba barri. Marda ngambalikimi kandimba nangangi Kudkanyi, baki yuku ngambalaja jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Nani barri marda ngambalimi malumba jungku yurrngumba barri, jingkijbangangi ngambala Jisus Krayis, janyulu wijba wayka jambarri baku barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index