Search form

Hebrews 10:27

27Jaliyi yingka jungku balki nangangi Kudkanyi nani barri, baki ngambala jingkijba Kud, miku nyuliyi manjamanjamba nangangi balki yaji Kudwanyi. Jaliyi nyulu jungku balki nangangi Kudkanyi nani barri, baki marda nyulimi marrala yajinyi. Marda nyulimi kudanyu marrala yajinyi, jingkijbangangi ngambala Jisus Krayis, baku barri janyulu wijba nanginkurri, baki janyulu yanyba nanankanyi nangangi, baki janyulu manjijba nanda nganinyi wayka jangurri Yilyurri. Yajbaja yalunya janguwanyi, jala yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Yajbaja yalunya janguwanyi. Nani barri janyulu yabimba yaji ngambalangi, jaliyi ngambalaka miku kurrkunba yabimbikanyi balki yaji, jaliyi ngambala yuwajiwa mili yabimba balki yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index