Search form

Hebrews 10:28

28Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybayi, yalu kurdanbikanyi nanda nganinyi jali nyulu jungku balki nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Waluku barri jayalu wudumba kujarra nganinyiwuya yanybikanyi nanankanyi balkinyi yajinyi. Jayalu wudumba kujarra jali bula najba nanda nganinyi yabimbikurri balki yaji nanankanyi yuwanyi. Jabula karu nanganginkanyi balkinyi yajinyi. Jali manku bulangi jangkurr malbuwanyi, baki janyulu yanyba kurdanbikanyi nanda nganinyi. Jayalu kuyu, baki jayalu kurdanba barri. Nani barri yanybayi nanda yuwa nangangi Musiskanyi, jali yingka jungku balki nanankanyi yuwanyi. Yanybayi nanda yuwa, yalu kurdanbiji nanda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index