Search form

Hebrews 10:29

29Jaliyi yalu kurdanba nanda nganinyi, jali nyulu jungku balki nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, ngala wanyi yaji mardakimi yabimba Kudwanyi nangangi, jala nyulu kudanyu yurlwa nangangi Jisus Krayiskanyi, nanankanyi jala jandanyi nangangi Kudkanyi. Jisus Krayis, nyulu mili walkurra nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Wanyimbaja Kud nanankanyi nganiyngkanyi jala nyulu kudanyu yurlwa nanankanyi buyingkiyngkanyi jangkurranyi Kudkanyi, jala nyulu kudanyu yurlwa buyingkiyngkanyi jangkurranyi, miku nangkiyi yangkalamba. Nanda buyingkinyi jangkurr yanybaka nangangi Jisus Krayiskanyi, nangka janybikanyi ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Ngala miku nanda jirrinyi yaji nangangi, nanankanyi jala nyulu yurlwa nanankanyi yajinyi. Wanyimbaja Kud nangangi, jala nyulu yurlwa nanankanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, jala nyulu yanybaka balki jangkurr nangangi. Mankumanku narringka nanankanyi nganiyngkanyi. Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybayi yalu kurdanbikanyi nanda nganinyi jala nyulu jungku balki nanankanyi yuwanyi. Ngala wanyimbaja Kud nanankanyi jala nyulu kudanyu yurlwa yalungi, nangangi Kudkanyi, baki nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nangangi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Wanyimbaja Kud nangangi barri. Janyulu yabimba mili balki yaji nangangi. Mili balki yaji janyulu yabimba nangangi barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index