Search form

Hebrews 10:31

31Nanankardi barri jaliyi ngambala yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi, baki marda ngambalimi marrala nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi kudanyu marrala nangangi, jaliyi ngambala miku kuyu nangangi jangkurr, jaliyi ngambala miku balanja jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nyulu walkurramirra Kud, nyulu ngirukamirra. Jaliyi ngambala yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi, baki ngambala jingkijba Kud, janyulu daba ngambalanya kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index