Search form

Hebrews 10:32

32Marda narrimi mankumankuwa yanka narrili jungku waluka barri. Jalannga barri jalili narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki yingkamukunyi narrinjalili wajba kijinyi. Narrinjalili wajba kijinyi, ngala miku narringkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Miku narringkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi, nanankardi kijinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index