Search form

Hebrews 10:34

34Jalili yalu yarrijba yingkamuku Krisjinmuku brisinyina, bakili narri kandimba yalunya. Narrili kandimba yalunya, jalili yalu jungku brisinyina. Kudiyana barri yalili jarimba narringi yaji. Bakili yalu yingkijba narrinya kudiyana mikuyaji mamanyi, mikuyaji dungalanyi. Ngala yuwajiwa narrili mirnarrijba muwa yajinyi, jingkijbangangi narrili Jisus Krayis, nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba barri. Baki baku barri janyulu marrimba narrinya mardarda yurrngumba barri kingkarri nangandu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index