Search form

Hebrews 10:39

39Nani barri yanybayi Kud. Jaliyi ngambalaka yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, baki miku nyuliyi marrimba ngambalanya mardarda. Miku nyuliyi kuyu ngambalanya kingkarri nangandurri, jalija ngambalaka janyba. Ngala miku ngambalakiyi yangkalamba nanganbunanyi. Miku. Ngambala kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi. Ngambala durrijbangka nangangi jangkurr yurrngumba barri. Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka Kud, janyulu marrimba ngambalanya mardarda yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index