Search form

Hebrews 10:4

4Yalili kurdanba barnyi, baki yalu bunyanyarrijba nanda ngulya yalungi mambukamukunyi. Ngala mikuwali manjamanjamba yalungi balki yaji nanangini ngulyawanyi. Mikuwali ngulyawanyi yabimba yalunya, duja yalu jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index