Search form

Hebrews 10:8

8Waluku yanybayi Jisus Krayis, “Miku ninjimi nulijba yalungi, yalu waykanyi ninya barnyinyi. Miku ninjimi nulijba yalungi, yalu kurdanbikanyi nanda barnyi nganyi. Miku ninjiyi nulijba yalungi, yalu dikarriykanyi barnyi. Miku ninjiyi nulijba yalungi, yalu dikarriykanyi barnyi, ninji mamanumbikanyi yalungi balki yaji. Miku ninjiyi nulijba yalungi, yalu yabimbikanyi yaji nani barri.” Nani barri yanybayi Jisus Krayis nangangi Kudkanyi, ngala nyuli jingkijba, karuyi yalunya yabimbikanyi nanda yaji nanangini waluwinyiwanyi yuwawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index