Search form

Hebrews 10:9

9Baki mili yanybayi Jisus Krayis nangangi Kudkanyi, “Ninji Kud, ngayu jungkuka nayiba. Jangayu yabimba nanda jala ninji nulijba ngaki yabimbikanyi yaji.” Nani barri nyuli yanyba. Baki nanankardi barri manjijbayi nangangi jandanyi Kudwanyi. Manjijba nyuli nangangi jandanyi, janybikanyi nangka kurndana ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Nani barri bukambayi nanda waluwinyi yuwa Kudwanyi. Nani nyuli bukamba nanda waluwinyi yuwa jali wajba Musis Kudwanyi. Janyba nangki Jisus Krayis, baki nanankardi barri marda yalimi miku mili wajba Kud barnyinyi. Marda yalimi miku mili kurdanba barnyi nangangi Kudkanyi, janybangangi nangki Jisus Krayis yalungi barri. Nani barri bukambayi nanda yaji waykanyi Kud barnyinyi, dikarriykanyi barnyi nangangi Kudkanyi. Bukambayi nanda yaji barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index