Search form

Hebrews 11:1

1Jala ngambala kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi, baki ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngambalangi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda kingkarri barri nangandu. Miku ngambaliyi najba Kud. Baki miku ngambaliyi najba nanda kunyba yaji kingkarri, ngala ngambala jingkijbangka barri, nanda jangkurr nangangi duja. Baki nanankardi barri ngambala kuyungka nangangi jangkurr. Baki ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba janyulu yabimba yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index