Search form

Hebrews 11:2

2Kudiyanymukunyi wankalamukunyi yali kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki mirnarrijbayi Kud muwa yalungi barri. Nyuli mirnarrijba muwa yalungi. Yanybayi Kud yalungi, janyulu yabimba yaji yalungi juju barri baku yalungi murrkana. Ngala miku yaliyanyi najba Kud yabimbikurri nanda yaji. Jilijbawa. Ngala jingkijba yali Kud, dujamba janyulu yabimba nanda yaji baku barri. Yali kuyu nangangi jangkurr, yali ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, baki nanankardi barri mirnarrijbayi Kud muwa yalungi barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index