Search form

Hebrews 11:21

21Baki nanda barri Jakib, kajamuku nanganginmuku jandanyimuku. Jali nyulu malbungujba mankanyi, baki wudumba nyuli kujarra murimurimba nyuli bulanya. Bulangi nijanganjinyi, nangangi niji Jusib, jala nyuli jandanyi nangangi Jakibkanyi. Nanda Jakib nyuli malbumirra. Jilajba nyuli ridiridiyudi. Nyuli darrangka nanaba ridiridina, ngala nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi bulangi barri murimurimba nyuli bulanya. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji bulangi. Kuyu nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi. Baki nanankanyi barri nyuli jingkijba Kud, janyulu yabimba kunyba yaji bulangi, janyulu lalanba bulanya yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index