Search form

Hebrews 11:23

23Baku barri juju yuwajiwa yali jungku nananyina yajina mili bayungu Yijib. Yali kajamuku barri wirdikudukudumuku, ngala yuwajiwa yalu ngurranyimuku nananyina yajina. Niji yalungi nanamanji barri Jumuku. Ngala nanda mambuka nanankanyi yajinyi nyuli marrala yalungi. Yiningki jayalunjalu daba wakara nanganginmuku mungkijimuku. Nanankardi barri nyuli jirrinyba yalunya, yalu kurdanbiji bukambiju buyingkinyi bardardamuku, jala yalu jukamuku. Maykarrawuyanyi barri, wudumba buli buyingkinyi juka bardarda, niji nangangi Musis. Baki najba buli, nyuli kunyba bardarda, kunybamirra. Ngala miku buliyanyi ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi mambukanyi. Miku buliyanyi kurdanba nanda bardarda, ngala ngadijba buli nanda bardarda. Ngadijba buli bardarda bulanginyina barndana murrkunyina yakarlina. Kuyu buli jangkurr nangangi Kudkanyi. Jingkijba buli Kud, janyulu lalanba bulangi bardarda. Nanankardi barri miku buliyanyi marrala yurlwankanyi nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi nanda bardarda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index