Search form

Hebrews 11:27

27Ngala nanda walkurra mambuka Yijibkanyi, nyuli ngarrangarra muwa nangangi Musiskanyi. Kudanyu nyuli ngarrangarra muwa nangangi, baki barlbayi Musis nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli karri. Kuyu nyuli nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, baki miku nyuliyanyi marrala nangangi nanankanyi mambukanyi Yijibkanyi. Miku nyuliyanyi marrala nangangi, jingkijbangangi nyuli Kud, janyulu lalanba yurrngumba Kudwanyi. Durrijba nyuli Kud, barrinani nyuli najba Kud jilaykurri walu nangandu barri. Miku nangkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Kudanyu nyuli durrijba Kud yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index