Search form

Hebrews 11:28

28Baku barri juju wijbayi Musis bayungu Yijibyurri. Manjijbayi Musis bayungu Kudwanyi. Janyulu nyulu Musis mambuka yalungi Jumukuyngka. Wijbayi Musis, baki mili yanybayi Kud nangangi. Karu nyuli Musis, janyulu yabimba ngiruka yaji nanaba Yijib Kudwanyi. Janyulu kurdanba yalunya bukambiju lirrkamuku jandanyimuku jukamuku yalundu nanaba Yijib. Nanda walkurra mambuka Yijibkanyi, miku nyuliyanyi kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi. Miku nyuliyala munyajba yalunya Jumuku, yalu jilaykurri nanganbunanyi yajinanyi. Miku nyuliyala munyajba yalunya jilaykurri, ngala kurrkunba nyuli yalunya. Baki nanankardi barri janyulu kurdanba yalunya lirrkamuku jukamuku Kudwanyi. Janyulu manjijba yingamali Yanjil kurdanbiji yalunya bukambiju yingamalina mungana. Janyulu ngankijba yingkana barndana, baki yingkana barndana, baki yingkana barndana, baki janyulu kurdanba bukambiju lirrkamuku jukamuku Yanjilwanyi. Niji nangangi “Yanjil Kurdanbawarr.” Ngala karuyi Musis Kudwanyi, janyulu jirrinyba nangangimuku mungkijimuku Jumuku Musiswanyi. Janyulu jirrinyba yalunya, jayalu wudumba bulungu jib. Jayalu kurdanba, baki jayalu namba lukuluku nanaba bardawana nananyina nanganginyina ngulyana. Jayalu namba kujarranyina wilina baki yundu barri bardawana yalunginyina barrawuna. Jalija najba ngulya bardawana nanangini Yanjilwanyi, baki miku nyuliyi ngankijba kalawuyngkurru, miku nyuliyi kurdanba lirrka juka nanaba kalawuyngkurru. Janyulu kangandijba nanaba barrawuna, ngulyangangi. Nani barri karuyi Musis jirrinybikanyi yalunya Kudwanyi. Kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Musiswanyi. Baki jirrinyba nyuli yalunya Jumuku, yalu nambiji lukuluku yalunginyina bardawana ngulyayudinyi. Nani barri yali yabimba yaji Jumukunyi, baki kangandijbayi nanda Yanjil Kurdanbawarr yalunginyina barndana. Kangandijbayi Yanjil nananyina mungana barri. Baki yali nijarrijba nanda mungana “Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi”, kangandijbayingangi nanda Yanjil yalunginyina barndana. Nani barri kuyuyi jangkurr nangangi Kudkanyi Musiswanyi, baki yabimba nyuli nanda jali karu nyulu yabimbikanyi Kudwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index