Search form

Hebrews 11:29

29Nanamunanyi munganawunyi yajiwunyi jali kangandijba Yanjil, baki barlba yali Jumuku nanamunanyi yajinanyi Yijibnanyi. Kuyuyi yalunya karri Musiswanyi. Wanbiya yali kanjana muluna wabudana. Niji nangangi “Nganmarra Kanja.” Jirrinybayi Musis Kudwanyi, janyulu kuyu yalunya Jumuku wayka kanjarri, jayalu burrijba nanda wabuda. Yali kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi nanamukunyi Jumukunyi. Yali kuyu nangangi jangkurr, baki yali durrijba Musis wayka kanjarri. Yandarrambayi nanda kanja Kudwanyi, baki yali burrijba dukana yajina, baki mili yali walajba karrurrinybana bukambiju. Ngala malijbayi yalunjalu ngarrkadabawarrmukunyi Yijibkanyi. Karrala yali wayka burriykanyi dukana yajina, ngala wiykunumbayi wabuda Kudwanyi, baki ngurrulijba yali wabudana bukambiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index