Search form

Hebrews 11:35

35Yingkawuyanyi jibarriwuyanyi bula marda kuyuyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Bula jingkijbayi Kud, nyulu ngiruka yabimbikanyi ngiruka yaji. Janyba bulangki, kulunganjawuya bulangi, yingka waluwa, baki baku yingka bayngkani barri. Jali bulangka janyba kulunganjawuya bulangi, baki buli ngajaka Kud, nyulu wankambiji bulanya. Nani barri buli ngajaka Kud, kuyungangi buli nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki wankambayi bulanya kulunganjawuya Kudwanyi, waluwa yingka, baki baku yingka bayngkani. Barriwa.

Ngala yingkamukunyi barri, kuyu yali jangkurr nangangi Kudkanyi. Durrijba yali nangangi jangkurr, baki ngala yali jungku kijiyudi. Nanamukunyi jali yalu ngirra Kud, yali wudumba kudiya yalunya jali yalu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalunjali wudumba. Yalunjali karu, jaliyi yalungki yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, baki yuku jayalunya muningka manjijba yalunginkurri barndarri. Ngala miku yalungkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi, ngala yali yanyba, jayalu kudanyu durrijba Kud yurrngumba barri. Baki nanankardi barri nanamukunyi ngirrawarrmukunyi, yalunjali wudumba, nanamuku jali yalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, jali yalu kuyu nangangi jangkurr. Yalunjali linjumba mankanyi kudanyu barri. Yalunjali kurdanba. Ngala yali mirnarrijba muwa, janybikanyi yalungka nani barri, jingkijbangangi yali Kud, janyulu mili wankamba yalunya, jayalu jungku mili wanka nangandu kingkarri yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index