Search form

Hebrews 11:39

39Ngala mirnarrijbayi muwa Kud yalungi barri nanamukuyngka wankalamukuyngka. Kudanyu nyuli mirnarrijba muwa yalungi, kuyungangi yalili nangangi jangkurr yurrngumba barri. Miku yalungkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi. Miku. Ngurungurujba yali nanankanyi kunybanyi yajinyi kingkarri barri, ngala miku yaliyanyi jungku nanaba. Jilijbawa janyulu kuyu yalunya nanankurri yajiyurri Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index