Search form

Hebrews 11:4

4Mankumankuwa narri nanamuku wankalamuku jalili yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Nyulu karungka ngambalanya yalungi Kudwanyi nanganginyina najana. Karungka ngambalanya yalungi, yingkanyi baki yingkanyi baki yingkanyi. Karungka ngambalanya yalungi, jali yalu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, jali yalu jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jali nyulu yanyba janyulu yabimba. Jangayu karu narrinya yalungi wankalamukuyngka. Nanda lirrka nganinyi jali yabimba Kudwanyi, kujarra jandanyi nangangi. Nanda lirrka jandanyi nangangi, nangangi niji Kayin, baki nanda burrandinyi jandanyi nangangi, nangangi niji Yabil. Nyuli kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi burrandiwanyi, Yabilwanyi. Kuyu nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi, baki wajba nyuli Kud yajinyi. Jingkijba nyuli Kud, nyuli dujanya, baki kuyu nyuli nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanankardi barri nyuli wajba Kud kunybanyi yajinyi. Ngala nanangini lirrkawanyi Kayinwanyi, miku nyuliyanyi wajba Kud kunybanyi yajinyi. Ngawamba nyuli wajba Kud bijal kunybanyi yajinyi, ngala nanangini burrandiwanyi Yabilwanyi, nyuli wajba Kud kudanyu kunybanyi yajinyi. Baki nanankanyi barri mirnarrijbayi Kud muwa nangangi barri burrandiyngkanyi. Mirnarrijba nyuli muwa nangangi Yabilkanyi, wajbangangi nyuli kudanyu kunybanyi yajinyi. Barriwa. Nanda jangkurr najana nangangi Kudkanyi yanybaka nangangi Yabilkanyi, baki nani barri ngambala jingkijbangka Yabil, nyuli kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, nyuli jungku yurlurrmba kudanyu nangangi barri. Marda ngambalimi mankumankuwa Yabil baki marda ngambalimi jungku nani nangangi Kudkanyi marda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index