Search form

Hebrews 11:5

5Baki yingka wankala barri, jali nyulu jungka bijal juju bayngkani nangandu Yabilnyina, nangangi niji Yinuk. Nyuli jingkijba Kud, nyuli dujanya, baki nyuli kuyu nangangi jangkurr yurrngumba barri. Nanankardi barri mirnarrijbayi Kud muwa nangangi Yinukanyi, baki nyuli kandimba Yinuk. Baki nanankardi barri mikukiyanyi munyajba Yinuk janybikurri nangka Kudwanyi. Miku. Ngala kuyu nyuli Yinuk kingkarri jungunki nangandu lalijina. Miku nangkiyanyi janyba nanda Yinuk, ngala kuyuyi kingkarri nangandu Kudwanyi. Nanganginmuku, kujba yalungki nangangi, ngala miku yaliyi wakaramba nangangi mankanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index