Search form

Hebrews 11:6

6Mikukimi mirnarrijba muwa Kud nangangi jala mikukimi kuyu nangangi jangkurr. Ngala nyulu mirnarrijbangka muwa nangangi, jala nyulu jingkijbangka Kud, nyulu barri dujanya Kud, baki nyulu kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi. Jaliyi ngambala nulijba Kud, nyulu mirnarriykanyi muwa ngambalangi barri, baki marda ngambalimi jingkijba Kud, nyulu dujanya Kud. Marda ngambalimi jingkijba Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngambalangi, jala ngambala kudanyu kuyu nangangi jangkurr yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index