Search form

Hebrews 11:8

8Jabarri yingka wankala, nangangi niji Yabrayam. Yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi. Karu nyuli Yabrayam, janyulu yingijba nanda yaji jali nyulu jardijba nanaba yajina, baki janyulu jilajba bayungu barri. Yanybayi Kud nangangi, janyulu wajba Yabrayam yingkanyi yajinyi juju barri bayungu. Baki kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Yabrayamwanyi. Jingkijba nyuli Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba yaji. Baki yingijbayi nangangi yaji Yabrayamwanyi, baki barlba nyuli bayungu. Ngala miku nyuliyanyi jingkijba nanda yaji bayungu, baki miku nyuliyanyi jingkijba yaji wanjawa nyulu jilajbangka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index