Search form

Hebrews 11:9

9Ngala ngayangayijba nyuli nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi, baki barlba nyuli juju bayungu. Barlba nyuli juju barri bayungu yingkarri yajiyurri, baki jungku nyuli nanaba. Miku nyuliyanyi wijba nanganginkurri yajiyurri. Yuwajiwa nyuli jungku nananyina yajina bayungu, ngala nyuli ngurranyi nananyina yajina yurrngumba barri. Miku nyuliyanyi yabimba barrawu nananyina yajina, ngala nyulili jungku wardarana, bakili nyulu jilalajba nananyina yajina yurrngumba barri. Baki nangangi jandanyi niji Yayisak, baki nangangi murimurimba nyulu, niji Jakib, bulili marda jilalajba nananyina yajina bayngkani barri nangandu. Buli marda ngurranyiwuya nanankanyi yajinyi. Ngala yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi, nanankanyi yajinyi. Karu nyuli Yabrayam, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi, nanganginmuku murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu. Jayalu mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Janyulu yalunginmirra yaji barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index