Search form

Hebrews 12:13

13Marda narrimi mankumankuwa Jisus Krayis. Marda narrimi durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri. Marda narrimi mamanumba nanda waluwinyi yuwa narringi. Barriwa barri bukamba nanda waluwinyi yuwa narringi barri. Marda narrimi yurlurrmba durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudiyanymuku yalu majabujba kurdulu nangangi Kudkanyi. Ngawamba yalu jungkuka bijal ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Bijal yali durrijba nangangi yuwa Jisus Krayiskanyi, ngala banganumba yali, baki mili yalu durrijba nanda waluwinyi yuwa yalungi barri. Ngala baku barri mili jayalu banganumba nangandurri Jisus Krayisyurri, mili jayalu durrijba nangangi yuwa. Nani barri yalu majabujba kurdulu, yalu durrijbangka waluku yingka yuwa, baki bayngkani yingka yuwa. Ngala jaliyi narri jungku ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, jaliyi narri kudanyu durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri, baki janarri ngirukamba yalunya kurdulu. Janarri ngirukamba yalunya kurdulu, yalu durriykanyi nangangi yuwa Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Jayalu najba narrinya jungunkanyi kunyba nanganginyina yuwana, baki jayalu jingkijba, yuku jayalu yalu marda jungku kunyba nanganginyina yuwana. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index