Search form

Hebrews 12:6

6Nani barri jangayu yabimba yaji narringi, marukangangi ngayu muwa narringi. Narri ngakinmuku jandanyimuku. Jangayu daba narrinya baki janarri janyba nanda balki narrindunanyi, baki janarri jungku yurlurrmba ngaki yurrngumba barri.” Barriwa. Marda narrimi mankumankuwa nanda nangangi jangkurr Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index