Search form

Hebrews 12:7-8

7-8Nanangini barri jala nyulu kunyba nijanganjinyi, nyulu dabangka yalunya nanganginmuku jandanyimuku. Nyulu yalunya dabangka, jala yalu jungku balki nangangi, jala yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Nyulu dabangka yalunya, marukangangi nyulu muwa yalungi barri. Nyulu dabangka yalunya, nulijbangangi nyulu yalungi, yalu jungunkanyi kunyba nangangi, yalu jungunkanyi yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Ngala jaliyi nyulu miku daba yalunya, jala yalu jungku balki, baki miku nyulimi maruka muwa yalungi, baki miku nyulimi nulijba yalungi yalu jungunkanyi kunyba, yalu jungunkanyi yurlurrmba yuwanyi barri. Baki nani barri narrinya dabangka Kudwanyi. Nyulu munyajbangka yalunya, waykurri narrinya kijinyi. Nani barri narrinya dabangka Kudwanyi, nulijbangangi nyulu narringi, narri jungunkanyi kunyba, narri jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Marukangka Kud muwa narringi kudanyu barri, narringangi nanganginmuku jandanyimuku. Jala yalu wajba narrinya kijinyi, baki marda narrimi kurrkunba nanda kiji. Marda narrimi kurrkunba nanda kiji. Marda narrimi mardumardu muwa nanankanyi kijinyi, jingkijbangangi narri Buwakanya Kingkarri, janyulu yabimba narrinya ngiruka nangangi barri. Miku narrinyimi daba Kudwanyi, ngarrangarrangangi nyulu muwa narringi, ngirrangangi nyulu narrinya. Miku. Dabangka narrinya, yabimbiji narrinyaja jungunkanyi kunyba nanganginyina yuwanyi, jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Dabangka narrinya, yabimbiji narrinyaja jungunkanyi mili ngiruka nangangi barri Buwakaya Kingkarri. Jaliyi nyulu miku daba narrinya Kudwanyi, baki narri jingkijba, miku narrimi dujanya nanganginmuku jandanyimuku Kudkanyi. 9Wabula barri jali ninji juka, baki dabayi ninya nganyinyi nijanganjinyiwanyi. Ninya nyuli daba yabimbikanyi ninya jungunkanyi yurlurrmba yuwanyi. Baki nanankardi barri ninjija ngayangayijba nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi. Ngala Kud mili nyulu walkurra nangangi nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi. Nyulu mili walkurra nangangi barri. Marda ngambalimi kudanyu ngayangayijba nangangi barri Kudkanyi. Ngambala jingkijbangka Kud, nyulu ngambalangi Buwakanya Kingkarri. Baki marda ngambalimi ngayangayijba nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, baku barri janyulu mili wankamba ngambalanya barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index