Search form

Hebrews 2:12

12Nyulu yanybaka nayi barri, “Jangayu karu yalunya ngakinmuku kanyiyamuku. Jangayu karu yalunya nganyi, ninji barri kunybamirra, ninji barri ngiruka, ninji yabimbaka kaja ngiruka yaji. Jalija ngayu jungku yalundu, baki jangayu wajba ninya ngakinkanyi kunybanyi jangkurranyi.” Barriwa. Nani barri karungka ngambalanya nangangi Jisus Krayiskanyi jangkurrwanyi najana Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index